• oferta studiów → Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach
  • oferta studiów → Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach
  • oferta studiów → Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach
  • oferta studiów → Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach

Ogłoszenia


Posiedzenie Rady Wydziału

Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 20 września 2017 roku (środa) o godz. 11:00 w sali Rady Wydziału (sala 1.6, ul. Żytnia 39).

Stypendia ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia (na rok akademicki 2017/2018)

Zgodnie z art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol­nictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zmian.), stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posia­dającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub arty­sty­czne zwią­zane ze studiami lub wybitne osiągnięcia spor­towe.
Wnioski należy składać w dziekanacie WH w nie­prze­kraczalnym terminie do 4 września br.

→ wzór wniosku
→ oświadczenie
→ wskazówki dot. wypełniania wniosku
→ rozporządzenie MNiSW
→ wykaz polskich związków sportowych

Szczegółowe informacje → na stronie MNiSW

Stypendia ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia (na rok akademicki 2017/2018)

Zgodnie art. 181, art. 184, art. 199 oraz art. 199c ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol­nictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zmian.), stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osią­gnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi lub wybitne osiągnięcia spor­towe.
Wnioski należy składać w dziekanacie WH w nie­prze­kraczalnym terminie do 4 września br.

→ wzór wniosku
→ oświadczenie
→ oświadczenie (art. 184, ust. 5)
→ wskazówki dot. wypełniania wniosku
→ rozporządzenie MNiSW
→ wykaz polskich związków sportowych

Szczegółowe informacje → na stronie MNiSW

Ustawa 2.0 – i co dalej?
→ List wicepremiera Jarosława Gowina

Oferta stypendialna → DAAD 2017/2018
(DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie → otwartego dostępu do publikacji naukowych i otwar­tej nauki

Praktyki i staże w NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza → do udziału w praktykach i stażach

Lista punktowanych czasopism naukowych 2016

MNiSW opublikowało → wykaz czasopism nau­ko­wych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule.

Zgłaszanie publikacji od 1 stycznia 2016 r.

Publikacje z lat 2013-2015, które nie zostały zgło­szone do bazy danych Bibliografia Publikacji Praco­wników UPH do 31 grudnia 2015 roku, prosimy przesyłać koordynatorom wydziałowym na wypeł­nio­nym formu­larzu (wzory odpowie­dnich formu­la­rzy znajdują się pod adresem →
http://www.bg.uph.edu.pl/dorobek-naukowy/zglaszanie-publikacji).
Od 1 stycznia 2016 r. zgłoszenia nadsyłane indy­wi­du­alnie nie będą wprowadzane do bazy!
Koordynatorzy wydziałowi odpowiadają za prze­ka­zy­wanie informacji o publikacjach pracow­ników do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

Wydział Humanistyczny:

  • koordynator główny – mgr D. Grzegorczuk
  • IFPiLS – dr R. Bobryk
  • IHiSM – dr R. Dmowski
  • INSiB – dr hab. W. Fehler, mgr A. Sędek
  • INiBI – dr R. Kozak, dr A. Borkowska, dr I. Czyżak
  • IE – dr A. Araucz-Boruc

logo MNiSW
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - logo


back 2 top