ogłoszenia

Posiedzenie Rady Wydziału

Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 18 stycznia 2017 roku (środa) o godz. 1500 w sali Rady Wydziału (sala 1.6, ul. Żytnia 39).

Zajęcia 31 stycznia i 1 lutego

Przypominamy, iż zgodnie z organizacją roku aka­­demickiego 2016/2017:
• 31 stycznia (wtorek) – zajęcia odbywają się wg rozkładu obowiązującego w poniedziałek,
• 1 lutego (środa) – zajęcia odbywają się wg rozkładu obowiązującego w piątek
.

Zajęcia otwarte dla młodzieży szkolnej

Wydział Humanistyczny zaprasza nauczycieli i młodzież szkolną do udziału w warsztatach i zaję­ciach organizowanych przez pracowników nau­ko­wych naszego Uniwersytetu.
Kontakt i szczegółowy → harmonogram zajęć

Stypendia dla studentów i dokto­ran­tów

Informacje dla → studentów  i  → doktorantów.

Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach

Studentów III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów magisterskich filologii polskiej ze spec. logopedyczną zapraszamy do udziału w projekcie → „Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach”

Dyżury w Biurze Karier UPH

Szanowni Państwo,
dodatkowe dyżury w → Biurze Karier w seme­strze zimowym 2016/2017, w godz. 8:30-12:30:
▪ 22.10.2016 (sobota)
▪ 19.11.2016 (sobota)
▪ 17.12.2016 (sobota)
▪ 28.01.2017 (sobota)
Sobotnie dyżury w Biurze Karier zostały wyzna­czone z myślą o studentach studiujących w trybie niesta­cjonarnym, stacjonarnym oraz absol­wentach, którzy nie mają możliwości odwiedzić nas w tygo­dniu w godzinach pracy Biura. Dzięki tym dodatkowym dyżurom student (absolwent) ma możliwość skorzystania z naszej oferty np.: zapisać się do serwisu biurokarier.edu.pl, podbić obiegówkę, wypełnić formularz zgłoszeniowy do badania losów zawodowych absolwenta, zapisać się do Klubu Absolwenta, itp.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Ważne zmiany w systemie pożyczek i kredytów

W dniu 15 sierpnia 2016 roku weszło w życie roz­porządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż­szego z dnia 5 lipca 2016 roku, zmieniające rozporzą­dzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i po­życzek studenckich (Dz. U. poz. 1013).

szczegółowe informacje ››

Oferta stypendialna DAAD 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z → ofertą stypen­dialną DAAD na rok akademicki 2017/2018.
Znajdą w niej Państwo stypendia na pobyty studyjne i badawcze w Niemczech, a także na letnie kursy języka niemieckiego na niemieckich uczel­niach.
(DAAD – Deutscher Akademischer Austausch­dienst e.V. / Niemiecka Centrala Wymiany Akade­mickiej).

strona DAAD Polska ››

Ósmy konkurs w programie LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w programie LIDER, skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie ich kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badaw­czych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln.

szczegółowe informacje ››

„Fundamenty” – kolejny moduł NPRH

Terminy: nabór wniosków od 15 listopada 2016 do 31 stycznia 2017 r.
Budżet: minimalna wnioskowana kwota: 500 tys. na okres do 5 lat.
Zgodnie z zapowiedzią MNiSW ogłosiło trzeci, ostatni moduł Narodowego Programu Rozwoju Humani­styki → „Fundamenty”.
W ramach konkursu minister będzie wyznaczał temat o szczególnym znaczeniu dla polskich badań huma­nistycznych. W pierwszej edycji temat brzmi: Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczy­pospolitej do 1795 roku.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przy­go­towanie dokumentacji, edycji źródłowych, słowniko­wych i bibliograficznych dotyczących Polski. Prace mogą dotyczyć m.in. historii politycznej, polityki dynastycznej Jagiellonów, dziejów piśmiennictwa, historii kultury, sztuki czy religii.

szczegółowe informacje ››

MNiSW i NCN → SONATINA i „małe granty”

Po przeznaczeniu dodatkowych 17 mln złotych na projekty z zakresu nauk humanistycznych, MNiSW i NCN podejmują kolejne wspólne inicjatywy na rzecz środowiska naukowego. Nowe konkursy pomogą młodym naukowcom w rozpo­częciu kariery bada­wczej i wejściu w system grantowy.
Rozpoczęcie naboru wniosków – 15 grudnia 2016, zakończenie – 15 marca 2017 roku.

więcej informacji ››

MINIATURA – nowy konkurs NCN

Terminy: nabór wniosków od 3 kwietnia 2017 r.
Kto: osoby, które uzyskały stopień doktora do 12 lat przed wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały projektem badawczym i nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie NCN.
Budżet: wysokość pojedynczego grantu – od 5 do 50 tys. zł. Budżet całego konkursu wynosi 12 mln złotych.
Rada Narodowego Centrum Nauki finalizuje prace nad dokumentacją konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w plano­wanym ubieganiu się o finan­sowanie projektów badawczych w konkur­sach Narodo­wego Centrum Nauki.
„Małe granty” będą mogły trwać do 12 miesięcy. W konkursie nie przewiduje się wynagrodzeń i sty­pendiów naukowych, z wyjątkiem wynagro­dzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracowni­kami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury nau­kowo-badawczej, urzą­dzeń, oprogramo­wania.
Planowany czas rozstrzy­gania edycji konkursu wynosi 3 miesiące.

więcej informacji ››

Lista czasopism naukowych na rok 2016

MNiSW opublikowało → wykaz czasopism naukowych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule.

Zgłaszanie publikacji od 1 stycznia 2016 r.

Publikacje z lat 2013-2015, które nie zostały zgło­szone do bazy danych Bibliografia Publikacji Praco­wników UPH do dnia 31 grudnia 2015 roku, proszę przesyłać koordynatorom wydziałowym na wypełnio­nym formularzu (wzory odpowiednich formu­larzy znajdują się pod adresem:
http://www.bg.uph.edu.pl/dorobek-naukowy-uph)
Od 1 stycznia 2016 roku zgłoszenia nadsyłane indywi­dualnie nie będą wprowadzane do bazy!
Koordynatorzy wydziałowi są odpowiedzialni za przeka­zywanie informacji o publikacjach pracowników Wydziałów UPH w Siedlcach do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

Wydział Humanistyczny:

  • koordynator główny – mgr D. Grzegorczuk
  • IFPiLS – dr R. Bobryk
  • IHiSM – dr R. Dmowski
  • INSiB – dr hab. W. Fehler, mgr A. Sędek
  • INiBI – dr R. Kozak, dr A. Borkowska, dr I. Czyżak
  • IP – dr M. Wiśniewska


logo MNiSW

logo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

| do góry ▲