Zobacz nasz Wydział
→  Oferta studiów I stopnia zobacz
→  Oferta studiów II stopnia zobacz
→  Oferta studiów III stopnia zobacz
→  Oferta studiów podyplomowych zobacz
Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)
Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia podyplomowe (IRK SP)

Ogłoszenia


Posiedzenie Rady Wydziału

Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 19 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 1500 w sali Rady Wydziału (sala 1.6, ul. Żytnia 39).

Zajęcia otwarte dla młodzieży szkolnej

Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach zaprasza nauczycieli i młodzież szkolną do udziału w warszta­tach i zaję­ciach organizowanych przez pracowników nau­ko­wych naszego Uniwersytetu.
Kontakt i szczegółowy   → harmonogram zajęć

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie → otwartego dostępu do publikacji naukowych i otwar­tej nauki

Szkoła Letnia dla cudzoziemców 2017

W ramach konkursu, ogłoszonego przez MNiSW jesienią 2016 roku, na realizację zadania: organizacja Szkoły Letniej Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla cudzo­ziemców 2017, nasza Uczelnia znalazła się wśród jednostek wybranych do przeprowadzenia czteroty­go­dniowego kursu, przeznaczonego dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrod­ków akademickich.
Szkoła Letnia, organizowana corocznie przy Instytucie Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej w Uniwersy­tecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, odbędzie się w dniach 3-30 lipca 2017 r.

Stypendia dla  → studentów  i  → doktorantów

Ważne zmiany w systemie  → pożyczek i kredytów studenckich

Oferta stypendialna  → DAAD 2017/2018

Ósmy konkurs w  → programie LIDER

Ostatni moduł Narodowego Programu Roz­woju Humani­styki  → „Fundamenty”

Kolejne projekty MNiSW i NCN  → SONATINA i „małe granty”

Nowy konkurs NCN  → MINIATURA

Lista punktowanych czasopism naukowych na rok 2016

MNiSW opublikowało → wykaz czasopism naukowych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule.

Zgłaszanie publikacji od 1 stycznia 2016 r.

Publikacje z lat 2013-2015, które nie zostały zgło­szone do bazy danych Bibliografia Publikacji Praco­wników UPH do dnia 31 grudnia 2015 roku, prosimy przesyłać koordynatorom wydziałowym na wypełnio­nym formu­larzu (wzory odpowie­dnich formu­larzy znajdują się pod adresem:
http://www.bg.uph.edu.pl/dorobek-naukowy/zglaszanie-publikacji)
Od 1 stycznia 2016 roku zgłoszenia nadsyłane indywi­du­alnie nie będą wprowadzane do bazy!
Koordynatorzy wydziałowi są odpowiedzialni za przeka­zy­wanie informacji o publikacjach pracowników Wydziałów UPH w Siedlcach do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

Wydział Humanistyczny:

  • koordynator główny – mgr D. Grzegorczuk
  • IFPiLS – dr R. Bobryk
  • IHiSM – dr R. Dmowski
  • INSiB – dr hab. W. Fehler, mgr A. Sędek
  • INiBI – dr R. Kozak, dr A. Borkowska, dr I. Czyżak
  • IE – dr M. Wiśniewska


logo MNiSW

logo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

| do góry ▲

IE
IFPiL
IHiSM
INSiB
INiBI

Wydarzenia